روش های استعلام مانده حساب: 1) کد #1*2*2*400* 2) قسمت حساب چند کاربره در اپلیکیشن Myirancell
1 گیگ بدون محدودیت زمانی
1 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 4500 تومان

6,900 تومان

2 گیگ بدون محدودیت زمانی
2 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 4400 تومان

10,900 تومان

3 گیگ بدون محدودیت زمانی
3 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 4100 تومان

13,900 تومان

4 گیگ بدون محدودیت زمانی
4 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 3300 تومان

16,900 تومان

5 گیگ بدون محدودیت زمانی
5 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 3400 تومان

18,900 تومان

7 گیگ بدون محدودیت زمانی
7 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 1800 تومان

24,900 تومان

10 گیگ بدون محدودیت زمانی
10 گیگ بدون محدودیت زمانی

این بسته ها محدویت زمانی ندارند و تا آخرین مگ آن را می توانید استفاده کنید. تفاوت با قیمت یک ماهه ایرانسل (با احتساب مالیات) = 300 تومان

31,900 تومان

5 گیگ یک ماهه
5 گیگ یک ماهه

تمام وقت (برای فعال سازی کد ارسال شده را شماره گیری کنید)

15,800 تومان